DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

‘t Ravelijn: twee onderwijsconcepten om je kans te pakken!

Tien jaar geleden startte ’t Ravelijn, een vmbo-school voor mavo, basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, in het huidige gebouw. Sindsdien is de ontwikkeling gigantisch geweest. Zeker op digitaal vlak zijn enorme stappen gezet. De excellente school is bovendien onderscheidend doordat leerlingen hun kans kunnen pakken binnen twee onderwijsconcepten: R@velijn Agora en het R@velijn Domeinleren.

R@velijn Agora

Dit is het vierde schooljaar waarin op ’t Ravelijn met R@velijn Agora wordt gewerkt. Een bijzonder concept waarbij de leerlingen zelf helemaal verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Ze zijn wel op school, maar hebben geen vast rooster en werken met zogenaamde challenges. Daarin stellen ze hun eigen leerdoel op. Verschillende vakgebieden komen in zo’n challenge aan bod. De challenge wordt voor uitvoering eerst voorgelegd aan de coach en die geeft uiteindelijk een ‘go’. Na afloop geeft de leerling een presentatie aan medeleerlingen. Bij R@velijn Agora zitten leerlingen uit diverse leerjaren en leerwegen door elkaar. Zij hebben een eigen domein binnen het schoolgebouw, waar zij hun eigen werkplek gecreëerd hebben. Dat was overigens ook een challenge.

 

Keuze motiveren 

Uiteindelijk dienen de Agora-leerlingen voor het behalen van hun diploma te voldoen aan de landelijk vastgestelde exameneisen. Daar ontkomen ze niet aan, maar ze gaan er op een andere wijze naartoe. Ze krijgen daarbij hulp van experts. Dat zijn vakdocenten, die bij R@velijn Domeinleren les geven. Zij worden ingevlogen om met  de leerlingen de vakspecifieke inhoud van het programma door te lopen. Het spreekt voor zich dat niet iedere leerling geschikt is voor dit concept. Leerlingen dienen o.a. zelfstandig te kunnen werken, goed te kunnen plannen, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel te hebben en creatief te zijn. Ouders en leerlingen motiveren bij aanmelding hun keuze voor R@velijn Agora. Dat mag op een zelfgekozen manier. De één stuurt een brief, een ander maakt een vlog of een video, soms een werkstuk. Mocht overigens gaandeweg blijken dat R@velijn Agora toch niet bij de leerling past, kan binnen ’t Ravelijn worden overgestapt naar R@velijn Domeinleren. Andersom kan ook! Beide concepten zijn immers volledig gelijkwaardig, maar de werkwijze is verschillend.

R@velijn Domeinleren

 

Bij R@velijn Domeinleren wordt wel gewerkt volgens een vastgesteld rooster. Iedere leerling werkt op een eigen device. De boeken staan daar digitaal op, al bestaan er ook nog fysieke werkboeken bij sommige vakken. In een eigen portal zijn de wekelijkse leertaken per vakgebied te vinden. Daarin staat o.a.: Wat leer ik? Waarom leer ik dat? Wanneer moet het af zijn? Met behulp van checklists gaan de leerlingen door de leertaken heen, waarbij de docent de instructie geeft en de onderwijsassistenten leerlingen begeleiden bij het individueel of in groepsverband leren.

 

Maatwerk mogelijk

 

Het uitgangspunt bij R@velijn Domeinleren is dat leerlingen leren van de docent tijdens instructiemomenten, van elkaar door lesstof in groepsverband te verwerken en van zichzelf door het programma individueel te doorlopen. De lessen duren 40 minuten en worden in blokken gegeven, zodat de drie genoemde manieren van leren allemaal aan bod komen. Dat biedt ruimte voor maatwerk. In een wiskundeles kan bijvoorbeeld klassikaal worden gestart, maar een indeling op niveau is ook mogelijk. Dat geldt voor alle vakken. Leerlingen kunnen bovendien versnellen. In leerjaar drie doorlopen leerlingen dan twee leerjaren en doen ook examen in dat vak of die vakken. Dat levert tijd op in leerjaar 4 voor extra les of juist verdieping en het eventueel behalen van een certificaat op hoger niveau. Per rapportperiode is er een evaluatiemoment met de coaches, waarin wordt bepaald of een leerling doorgaat op het huidige niveau, een stapje terug moet zetten of juist hogerop kan. Met hulp van het Mollerlyceum kan zelfs les op havoniveau worden gevolgd.

 

Profiel kiezen

 

Al in januari van leerjaar 2 maken basis- en kaderleerlingen een profielkeuze. Op ’t Ravelijn worden Techniek (PIE & BWI), Zorg en Welzijn (Z&W), Economie en Ondernemen(E&O) en Dienstverlening en Producten(D&P) aangeboden. Tijdens de LOB-lessen ervaren leerlingen alle profielen. Aanvankelijk om te snuffelen, af te tasten en interesses te ontdekken. De uiteindelijke profielkeuze wordt gemaakt in het LOB-gesprek met de coach en ouder. Bij het volgen van de keuzevakken in leerjaar 4 hebben leerlingen de vrijheid om  keuzevakken uit alle profielen te kiezen. Dit vergroot de motivatie bij leerlingen enorm. ’t Ravelijn heeft momenteel een kleine veertig keuzevakken.

 

Van mentor naar coach

Op ’t Ravelijn worden naast docenten ook onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners en instructeurs ingezet bij het begeleiden tijdens het leren van jezelf of het leren van elkaar. Binnen de lerende organisatie kunnen zij zelfs doorgroeien tot docent. Alle personeelsleden zijn omgeschoold tot coaches. De manier van begeleiden is anders dan die van een mentor. De leerling is zelf meer aan zet en is eigenaar van het eigen leerproces.

Oog voor de maatschappij

 

‘t Ravelijn vindt het ook belangrijk om haar leerlingen iets bij te brengen over de samenleving, onder meer door de maatschappelijke stage in leerjaar 2. Leerlingen voeren dan in hun vrije tijd vrijwilligerswerk uit bij een non-profit organisatie. Van training geven tot het helpen op de basisschool of een ijsbaan. Een leerzame ervaring, die wordt afgesloten met een presentatie.

 

 

Binnen de schoolmuren van ’t Ravelijn wordt een gedeelde verantwoordelijkheid gecreëerd door het stewardproject, waarbij leerlingen vijf uur worden ingezet bij het helpen van de conciërges tijdens de pauzes.

Verder wordt in het kader van T&T (technologie en toepassing) intensief contact met het bedrijfsleven of gemeentes gezocht door hen te vragen afgebakende opdrachten te verzinnen die leerlingen moeten oplossen. Een prachtig voorbeeld is de QR-code die leerlingen hebben ontworpen ter ondersteuning van de Guy Gibson-route in Steenbergen.

 

 

Keuzewerktijd 

De laatste ontwikkeling binnen ’t Ravelijn is de invoering van een aantal uren keuzewerktijd per week. Voor die uren kunnen leerlingen zich wekelijks inschrijven voor verschillende onderdelen. Het kan een extra instructie zijn voor een vak, een verdieping op onderwerpen uit een vak, een project over een bepaald onderwerp of zelfwerkzaamheid. De keuze wordt door de leerling gemaakt na overleg met ouders of een gesprek met de coach. Ook deze ontwikkeling is een verdere stap naar het eigenaarschap van het eigen leerproces van de leerling.