DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Notariële column door notaris Mr Ellen Bongaerts

Een mooi Kerstcadeau, belastingvrij schenken

Als deze krant verschijnt, is het jaar bijna afgelopen en zit u wellicht (beperkt) samen met de Kerstdagen. Voor veel mensen is Kerst een gelegenheid om elkaar cadeaus te geven al dan niet in de vorm van een gevulde envelop.

De peildatum voor Box 3 is 1 januari van een jaar, dus het is aantrekkelijk om voor 1 januari schenkingen te doen.

Afgelopen weken werden we vaak gebeld op kantoor waarbij navraag werd gedaan over de van schenkbelasting vrijgestelde bedragen. Reden waarom ik deze in de laatste column van het jaar nog eens op een rijtje zet.

In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen in verband met de Coronacrisis tijdelijk met €1.000 verhoogd.

Schenking door ouders aan kinderen
Het is mogelijk om elk kalenderjaar een belastingvrije schenking te doen, zonder nadere voorwaarden. Het bedrag in 2021 bedraagt € 6.604.
Indien een kind tussen de 18 en 40 jaar oud is, mogen ouders eenmalig een verhoogde schenking doen van € 26.881. Aan dit bedrag zijn geen voorwaarden verbonden voor de besteding ervan door het kind.

Indien het eigen kind reeds 40 jaar is, doch het aangetrouwde kind of de samenwonende partner met samenlevingscontract nog niet, dan mag het kind de leeftijd van zijn of haar partner “lenen”. Het is niet nodig de schenking aan het schoonkind te doen, de schenking kan ook dan gewoon aan het eigen kind plaatsvinden.

Andere schenkingen
Het bedrag voor vrijgestelde schenkingen aan overige personen is in 2021 €3.244. Dit geldt bijvoorbeeld voor schenkingen door een oom of tante aan neef of nicht of door een grootouder aan een kleinkind.

Schenking van € 105.302
Belastingvrije schenking van € 105.302 is eenmalig mogelijk door iedereen aan iedereen onder voorwaarde dat het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. De schenking dient te worden gebruikt voor aanschaf van een eigen woning, voor aflossing van een hypotheekschuld, aflossing van een restschuld of voor een verbouwing van de eigen woning. Hiervoor geldt eveneens een leeftijdsgrens van 40 jaar.

De schenking mag over drie jaar worden gespreid, met dien verstande dat ook in het derde jaar de begiftigde nog geen 40 jaar oud mag zijn.

Schenkingen door oom of tante
Ook een oom of tante kan belastingvrij € 105.302 schenken.
Dit kan een interessante optie zijn indien de neef of nicht in het testament genoemd wordt en de contanten nu al aanwezig zijn. Indien gewacht wordt totdat bij overlijden van oom of tante geërfd wordt, dient neef of nicht boven € 2.244 namelijk (minimaal) 30% erfbelasting af te dragen.

Schriftelijk vastleggen
Hoewel niet verplicht, is het verstandig om schenkingen schriftelijk vast te leggen. Als de begiftigde in gemeenschap van goederen is getrouwd is bij echtscheiding van een begiftigde een uitsluitingsclausule anders moeilijk te bewijzen. Daarnaast moet bij een ouders-kinderen schenking worden nagedacht of het een voorschot is op de erfenis.

180 dagen
Een schenking dient normaliter door de schenker 180 dagen te worden overleefd, anders geldt het geschonken bedrag alsnog als een verkrijging krachtens erfrecht en wordt het bedrag opgeteld bij hetgeen de begiftigde uit de erfenis verkrijgt.
Voor de “eigen woning” schenkingen geldt deze termijn van 180 dagen niet! Dit biedt de mogelijkheid om – bij wijze van spreken - op het sterfbed nog belastingvrije schenkingen te doen.

Schenking op papier
Een schenking kan ook “op papier” plaats vinden, behalve de schenking voor de eigen woning aangezien deze daadwerkelijk aan de eigen woning besteed dient te worden.
Een schenking op papier is een schuldigerkenning bij notariële akte waarin de schenker het geschonken bedrag alleen op papier schenkt aan de begiftigde. U voelt het geschonken bedrag niet in de portemonnee, maar wel de rente van 6% die ieder jaar daadwerkelijk betaald moet worden door de schenker aan de begiftigde.

Ik wens u ten slotte prettige feestdagen!

Notariskantoor Wouw - Mr Ellen Bongaerts - tel. 0165-301280