DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Stadsperikelen 21 april

Koopzondag in 2011

De koopzondagen voor dit jaar zijn door de gemeenteraad ook voor de dorpen Wouw, Nispen en Heerle vastgesteld.

 

In Wouw gaat het om 25 april, 1 mei (geraniummarkt), 13 juni, 26 juni (braderie), 11 september (kermis), 20 november, 27 november en 11, 18 en 26 december. In Heerle zijn de koopzondagen op 25 april, 2 juni, 13 juni en 3 juli (kermis). In Nispen gaat het om 25 april, 2 juni, 13 juni, 19 juni, 28 augustus en 18 september.

Woonvoorziening gaat definitief naar Burgemeester Freijterslaan/Wouwseweg

Het college besloot de Burgemeester Freijterslaan/Wouwseweg definitief aan te wijzen als de toekomstige locatie voor een woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving.

Volgens afspraak start de gemeente ook met een beheergroep. Al eerder, op 30 september 2010, nam het college een zogeheten ‘voorgenomen besluit’ voor deze locatie, waarna een zorgvuldig consultatieproces is doorlopen. Uit deze consultatie kwamen voor het college geen nieuwe inhoudelijke argumenten naar voren. Het college maakt daarom van het ‘voorgenomen besluit’ nu een ‘definitief besluit’ en gaat samen met de betrokken partners werken naar een realisatieovereenkomst voor deze locatie. In de gemeenteraad van 14 februari is een motie aangenomen om aanvullende maatregelen te treffen in de omgeving van de te bouwen woonvoorziening. Deze motie houdt in dat er samen met een zogenoemde beheergroep afspraken worden gemaakt over het garanderen van veiligheid en voorkomen van overlast. Maar ook dat er voor de start van de bouw een nulmeting wordt gehouden en er samen met het bewonersplatform concrete plannen worden opgesteld om de wijk een sociaaleconomische impuls te geven. Voor dit laatste aspect ziet het college belangrijke aanknopingspunten bij het wijkontwikkelingsplan en het wijkperspectief dat momenteel, samen met enkele inwoners en betrokkenen van de wijk Westrand, wordt opgesteld. Bij de ontwikkeling van de verdere plannen voor de woonvoorziening speelt de beheergroep een belangrijke rol. Deze groep bestaat voornamelijk uit omwonenden van de toekomstige woonvoorziening maar hebben de wijkagent, de coördinator van de voorziening zelf en andere betrokkenen zitting. De gemeente vervult een coördinerende rol. Inmiddels hebben ongeveer twintig omwonenden zich aangemeld.

Inbezitname gemeentegrond Gierelaar in Wouw

Onlangs is gebleken, dat de strook grond naast Gierelaar 80 gemeente-eigendom is, terwijl deze strook reeds lange tijd deel uitmaakt van het perceel van de huidige bewoner.

Verklaringen van buurtbewoners bevestigen dit. Gelet op het feit, dat de betreffende strook meer dan twintig jaar bij het pand is getrokken, zal op grond van het Burgerlijk Wetboek medewerking worden verleend aan eigendomsverkrijging door verjaring aan de verhuurder van deze woning.

Jeroen van den Beemt onbedoeld 'lek-RBC'

Nadat burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal bekendmaakte aangifte te zullen doen naar het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie over RBC naar de pers, heeft VVD-fractievoorzitter Jeroen van den Beemt contact gezocht met Niederer. Hij wilde aangeven dat hij meent mede verantwoordelijk te kunnen zijn voor het voortijdig bekend worden van de ernstige situatie bij de profclub.

"Ik vond het belangrijk dat op het moment dat RBC, dan wel anderen, de ontstane situatie openbaar zouden maken, het standpunt van mijn fractie helder en evenwichtig voor de pers beschikbaar zou zijn. Om op dat moment goed voorbereid te zijn, heb ik woensdagochtend 30 maart een persbericht opgesteld. Dit bericht heb ik gedeeld met de fractie". Tevoren had Jeroen van den Beemt contact gehad met een journalist van BNDeStem om aan te kondigen dat een reactie van de VVD online zou gaan. Deze reactie zou betrekking hebben op hetgeen in het presidium besproken was en waarover geheimhouding was opgelegd. Jeroen van den Beemt: "Toen heb ik geen mededelingen gedaan over de aard van het nog te verzenden bericht, wél heb ik verteld dat het ging over een overleg waarin wethouder Theunis vertrouwelijke informatie had gedeeld met de fractievoorzitters. Uiteraard heb ik niet gemeld wat die vertrouwelijke informatie was en ik heb dus niet gesproken over RBC dan wel over de ontstane zorgelijke situatie waarin zij zich op dat moment bevonden. Achteraf bezien, had ik dit bericht niet vooraf bij de pers aan moeten kondigen. Daar kwam nog bij dat ik me vergist had in het afgesproken eindmoment van deze overeengekomen geheimhoudingstermijn. Hierdoor heb ik de journalist in een zeer vroeg stadium geïnformeerd over de komst van een mogelijke belangwekkende gebeurtenis. Kort na het gesprek met de journalist, werd ik geattendeerd op deze vergissing en heb ik natuurlijk direct de redactie gebeld. Kortom: dat wat als een aankondiging van een reactie op nieuws van het college bedoeld was, kan nu onbedoeld de aanleiding tot de speurtocht van de redactie naar dat nieuws zijn geweest."

Jeroen van den Beemt: "In het openbaar wil ik spijt betuigen, excuses aanbieden aan de leiding van RBC, wethouder Theunis en de overige fractievoorzitters. Ik wil benadrukken dat er geen tactiek, strategie of plan achter zat maar dat het een vergissing en een inschattingsfout was. Natuurlijk maken excuses het gebeurde niet ongedaan maar wij vragen ook steeds aan anderen eerlijk uit te komen voor hun fouten, dan is het niet meer dan normaal om dat zelf ook te doen". Jeroen van den Beemt geeft verder aan via de burgemeester de collega's in de raad te willen informeren over het gebeurde en heeft ook de directie van RBC persoonlijk op de hoogte gesteld.

Expositie Joegoslavische vrouwen in West Brabant

In het Roosendaalse gemeentearchief is tot en met 24 juni een tentoonstelling te zien van de Joegoslavische vrouwen die in de periode 1969 tot 1975 naar Nederland werden gehaald om hier te werken bij Van Gils, Baartmans, Red Band en de Vero.

Bezoekers kunnen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht in het archief aan de Markt 35 in Roosendaal. De toegang is gratis en naast foto’s en documenten is er in de leeszaal een slaapkamertje ingericht waar de meisjes gebruik van maakten in hun onderkomen in Bosschenhoofd.