DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 21 september 2022

Energiecompensatie voor Roosendaalse verenigingen            

De VLP heeft bij het college aangekaart om te kijken naar energiecompensatie voor verenigingen. ,,Nederland bevindt zich momenteel in een energiecrisis. De kosten van energie zijn explosief gestegen en voor veel inwoners nog nauwelijks te betalen.

Middels allerlei maatregelen wordt getracht de pijn, vooral voor inwoners met een lager inkomen, nog enigszins te verzachten”, schrijft Eric de Regt namens de fractie. ,,Naast onze inwoners worden ook verenigingen getroffen. Vaak zijn energielasten de grootste uitgavenpost op hun begroting en na de exorbitante kostenstijging al helemaal. Vooral verenigingen met eigen kleedaccommodatie en douches worden enorm getroffen en zien hun energielasten met duizenden euro’s stijgen. Verenigingen zijn genoodzaakt allerlei maatregelen te treffen om overeind te blijven. Contributies worden bijvoorbeeld extra verhoogd en het douchen na het sporten wordt soms al verboden. Om echter niet al te veel leden kwijt te raken, zitten hier ook grenzen aan. Minder leden betekent namelijk ook weer minder inkomsten”, gaat het raadslid verder. Hij wil daarom weten of het college bekend is met de situatie en vraagt om in overleg te gaan met verenigingen en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om financiële ondersteuning te geven.

 

 

Geen snelle ventilatie school in Wouwse Plantage

 

Het schoolbestuur KPO uit Roosendaal had voor een aantal scholen een spoedaanvraag ingediend om de ventilatie te verbeteren. Een van die scholen was de Heilig Hartschool in Wouwse Plantage. Daarnaast ook de Vlindertuin en de Heiberg.

 

De gemeente heeft de spoedaanvraag afgewezen en verwijst naar een besluit dat eerder was genomen, waarbij de gemeente de rijkssubsidie doorgeeft aan het schoolbestuur, maar dat 70% van de investering voor rekening van het schoolbestuur komt.

 

 

Geen parkeerruimte bij Vesting Kasteel van Wouw

De VLP had vragen gesteld over de parkeerruimte bij het Kasteelterrein aan de Casteelse Dreef in Wouw. Dit in verband met het feit dat steeds meer mensen een kijkje komen nemen bij de vroegere vesting.

 

Inmiddels heeft het college gereageerd op de vragen van Eric de Regt en Toon Jochems. Het college laat weten dat het project technisch is opgeleverd en dat nagedacht wordt over de officiële opening. Het college voorziet zeker een  aantrekkende werking nu het Kasteel van Wouw toegankelijk is. Over de parkeervakken bij het terrein schrijft het college: ,,Op dit moment worden de mogelijkheden geïnventariseerd. Hierin worden diverse facetten meegenomen en belangen afgewogen. Uit deze inventarisatie moet nog blijken of een parkeerplaats op deze plek haalbaar en wenselijk is. Vooralsnog zullen bezoekers, die met de auto komen, worden verwezen naar het Torenplein. De bewegwijzering hiervoor, alsmede een informatiebord op het Torenplein met de looproute naar het kasteel, wordt op korte termijn gerealiseerd. Overigens zal met wandelrouting niet alleen naar het kasteel maar ook naar de molen, de kerk en Markt (met horeca) worden verwezen om de synergie voor Wouw te vergroten.” Volgens het college worden alternatieve mogelijkheden geïnventariseerd, zo wordt er voor bezoekers van het kasteel die op de fiets komen gekeken of er op korte termijn fietsnietjes geplaatst kunnen worden naast het fietspad aan de Waterstraat. Daarbij beziet de gemeente tevens de mogelijkheid voor een paar invalideparkeerplaatsen. ,,Daar is de VLP zeer content mee!”, schrijft Eric de Regt in reactie op het antwoord van het college.

 

 

Verkeersveiligheid in Moerstraten

 

De gemeenteraad van Roosendaal heeft een top 20 van de meest gevaarlijke verkeerssituaties in de gemeente samengesteld en die situaties worden binnen afzienbare tijd aangepakt.

 

Niet alle situaties zijn in die top 20 terecht gekomen en zo is er vanuit het dorp Moerstraten de al lang gekoesterde wens om de snelheid van het doorgaande verkeer in het dorp op de Moerstraatseweg omlaag te brengen. ,,Er is binnen de bebouwde kom een 30km-zone, maar deze wordt in vele gevallen, vooral op bepaalde tijden, ruimschoots overschreden. Dit maakt de situatie er niet veiliger op”, schrijft Eric de Regt van de VLP aan het college. In het verleden zijn in overleg met inwoners al fysieke maatregelen getroffen, zoals het plaatsen van bloembakken. Vanwege het vele landbouwverkeer zijn extra fysieke maatregelen bijna niet mogelijk. Toch wil de VLP aandacht voor de verkeersveiligheid in Moerstraten. Het college geeft aan dat er op verzoek van het Bewonersplatform vorig jaar in september en oktober een meting is gehouden op twee locaties binnen de kom. De resultaten van de meting en de ongevallencijfers geven geen aanleiding om samen te zoeken naar aanvullende maatregelen. Het college heeft inmiddels opdracht gegeven om de wegmarkeringen opnieuw te schilderen. En gaat met het Bewonersplatform overleggen over markeringen op andere plaatsen op de Moerstraatseweg.

 

 

Wateroverlast Grensstraat Nispen is aangepakt

 

De Roosendaalse Lijst maakt zich zorgen over de wateroverlast die de inwoners van de Grensstraat in Nispen ondervinden. Stijn van Looveren en Marco Schillemans hebben daar schriftelijk vragen over gesteld.

 

,,De bomen die er stonden zijn inmiddels gekapt, de Kammenstraat in Essen is inmiddels gereed, het einde van de werken is gevierd, maar een oplossing voor de Nispenaren is er niet. Sterker nog, het risico op overstromingen is hoog”, schrijven beide raadsleden. Zij zeggen verder dat er nog steeds werkzaamheden aan 'de gracht' uitgevoerd moeten worden in de Grensstraat in Nispen. Dit omdat er Nederlandse leidingen op Belgisch grondgebied liggen. De gemeenten zijn samen aan het bekijken hoe ze de grachten breder en dieper kunnen maken zonder de leidingen te beschadigen. Het college schrijft over de problemen dat de gemeente Essen niet actief communiceert met gemeente Roosendaal over projecten die op Essens grondgebied of op de grens in voorbereiding zijn of worden uitgevoerd. ,,Maar de problemen, rondom de wateroverlast, die Nispenaren ervaren, zijn opgelost. Het betreft het niet kunnen afvoeren van straatkolken in de watergang, afwaterend op Roosendaals grondgebied”, geven B & W aan. Er is een overleg met de Belgische collega's geweest over deze zaken. De werkvoorbereiding van gemeente Essen heeft zich op de hoogte gesteld van de aanwezige ondergrondse infrastructuur. Vanuit Roosendaal is men zonder voorwaarden bereid zaken met betrekking tot grensoverschrijdende infrastructuur af te stemmen in zowel het voorbereidende als uitvoeringstraject. ,,De problemen zijn door eigen personeel en inzet van de eigen aannemer aangepakt en opgelost. De kolken zijn gereinigd en de duiker en waterloop waarop deze kolken lozen zijn aangepakt”, staat te lezen.